ANBI

1. Gegevens Stichting

RSIN
806173002
Naam

Stichting Horizon, lotgenotengroep van en voor nabestaanden na zelfdoding
Datum akte van oprichting
26 – 08 – 1997
Datum akte statutenwijziging

03 – 06 – 2019
Contactgegevens

email: info@stichtinghorizon.nu
Postadres: Rijenseweg 16, 4849RE Dorst
Website: www.stichtinghorizon.nu
Iban: NL80 RBRB 0782 9478 67
Bestuur
Timo Touwen, voorzitter
Mario Sprangers, secretaris
Lilian Martens-Trouwborst, penningmeester

2. Doelstelling                            

Het geven en krijgen van steun van lotgenoten in het rouwproces na zelfdoding  

Kernbegrippen hierbij zijn:
– Wisselwerking in de steun
– Herkenning en erkenning
– Delen van gevoelens
– Aandacht voor nieuwe zingeving
– Doorbreken van het taboe dat op zelfdoding rust

3. Beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door :
Het organiseren, uitvoeren en begeleiden van gespreksgroepen van rouwverwerking na zelfdoding

Het verstrekken van informatie over zelfdoding aan nabestaanden

Voor 2019/2020 is het doel een drietal rouwverwerkingsgroepen op te zetten. gevolgd door doorlopende lotgenotensgespreksgroepen verdeeld over West, Midden en Oost-Brabant.

4. Fondsenwerving

Het verwerven van fondsen ter verwezenlijking van de doelen van de stichting
en het verrichten van al wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit middels:   
– Giften en donaties
– Subsidies en sponsor bijdragen
– Schenkingen, erfstellingen en legaten
– Alle andere verkrijgingen en baten

Het vermogen zal uitsluitend ingezet worden voor het realiseren van onze doelstellingen en de daaruit vloeiende kosten. De bestuurders ontvangen geen vergoeding echter wel vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten.

5. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

6. Overzichten 2018

7. Overzichten 2019